ตลาดสี่มุมเมือง


  ตลอดระยะเวลา 40ปีที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายของตัวเมือง อันเป็นผลมาจากการสร้างโครงข่ายการคมนาคมและการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งความเจริญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัย อยู่ในกรุงเทพมหานคร การจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคจึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ตามวิถีชีวิตที่ดำเนินมาแต่ดั้งเดิม คนไทยจะซื้อสินค้าประเภทอาหารสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ในตลาดสดที่ อยู่ใกล้ที่พักอาศัยและคุ้นเคย ผลผลิตประเภทผักผลไม้เหล่านี้มีระบบการจัดจำหน่ายโดยการลำเลียงจากแหล่งเพาะ ปลูกในชนบทผ่านพ่อค้าคนกลางไปยังตลาดค้าส่งในใจกลางกรุงเทพ แล้วจึงกระจายออกไปยังตลาดสดขายปลีกทั้งในเมืองและชานกรุงเทพรวมทั้งและต่าง จังหวัด ช่องทางการลำเลียงสินค้าดังกล่าวเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ตั้งแต่ความแออัดด้านการจราจรในกรุงเทพซึ่งเป็นต้นเหตุให้ค่าใช้จ่ายของผู้ ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในรูปของเวลาที่เสียไปและค่าเชื้อเพลิงของยาน พาหนะผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าที่มีราคาแพง เพราะกว่าสินค้าจะมาถึงตลาดสดขายปลีกต้องเสียค่าขนส่งหลายต่อ ทำให้สินค้ามีราคาสูง นอกจากนี้ เกษตรกรไม่มีอำนาจการต่อรองราคาสินค้า เพราะตลาดถูกผูกขาดด้วยพ่อค้าคนกลาง 
ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 รัฐบาลได้กำหนดให้มีตลาดกลางสำหรับสินค้าเกษตรขึ้นในสี่ทิศชานเมือง ของกรุงเทพมหานคร เรียกว่า "ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง" โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตัดพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรได้พบกับผู้ซื้อโดยตรง เปิดโอกาสในการแข่งขันอย่างเสรี โดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ในครั้งนั้น บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ได้รับเลือกจากกรมการค้าภายในให้ดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง ด้านทิศเหนือ หรือตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง(รังสิต) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2526 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 29 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตลาดกลางสี่มุมเมืองปัจจุบันนี้มีเนื้อที่กว่า 400 ไร่ ตำแหน่งที่ตั้งของตลาดอยู่ทำเลที่ดีเลิศเพราะอยู่บนถนนสายหลักซึ่งเชื่อมกับ จังหวัดต่างๆในภูมิภาคทั่วประเทศ การขนส่งสะดวกและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายได้โดยสะดวกอีกทั้งผู้ซื้อก็สามารถเข้า ไปหาซื้อสินค้าทุกชนิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • รายชื่อลูกค้าผู้มีพระคุณให้ความไว้วางใจใช้บริการ "สดสด365" 1.ร้านช้อนเงินช้อนทอง 2.ร้านฟูฟู ชาบู สาขา อารีย์ ซอย5 3.ร้านต้มยำต้นตำหรับ สาขา แพทตินั่ม 4.ร้านต้มยำต้นตำหรับ สาขา MBK ...

  • ดาวน์โหลด4.jpg
    อาหารเสริมสุขภาพย้อนกลับอาหารเสริมสุขภาพ(Functional foods) อาหารเสริมสุขภาพ คือ อาหารซึ่งประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นในระดับสูง หรือสารที่บางอย่างเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยอาจรวมไป...

  • DSC_0468.jpg
    กินผัก รักษาศีล รักษาสุขภาพ ทุกวันนี้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมากินผักเพื่อรักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์-วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆ เน้นว่าการกินผักจะทำ...
Visitors: 580,762